پنل های سخنرانی

از ریسک تا نوآوریکیفیت و تعالی سازمانیمنابع انسانی و آموزشمحیط زیست، ایمنی و بهداشتممیزی و ارزیابی سیستم های مدیریتی

 • نقش ریسک در سیستم های مدیریتی
 • اهمیت تحلیل بافت در سیستم های مدیریت
 • مدیریت نوآوری در سطح بنگاه
 • ایجاد فرایند منسجم نوآوری در محصول، خدمات و تجربه
 • تفکر مبتنی بر ریسک
 • افسانه های ISO 9001:2015
 • از کیفیت تا قابلیت فرآیند
 • بیشینه سازی سود و کمینه سازی ریسک به کمک سیستم های مدیریت
 • نقش آموزش در توسعه فردی و سازمانی
 • مصاحبه شایستگی محور
 • طرح توسعه فردی
 • مدیریت دانش و نقش منابع انسانی در توسعه آن ها
 • از OHSAS 18001 تا ISO 45001
 • وضعیت HSE در کشور، چالش ها و راهکارها
 • کاربرد مدل تصمیم گیری در مدیریت ریسک های HSE
 • ارزیابی عملکرد زیست محیطی
 • روان شناسی ممیزی و ارزیابی
 • تفاوت های ممیزی نسخه جدید استانداردها در مقایسه با نسخه قبلی
 • اشتباهات رایج در ممیزی سیستم های مدیریتی
 • ممیزی یکپارچه 3 فرآیند استراتژی، نوآوری و بهبود